Доступні курси

Для студентів 2 курсу факультету математики та інформатики спеціальність «Професійна освіта».

Метою дисципліни «Пакети математичних програм» є підготовка майбутніх вчителів математики до використання мобільних, комп'ютерно- та хмаро- орієнтованих математичних систем (МС) у навчально-пізнавальній та професійній діяльності.

Завдання: є вивчення і практичне застосування різнотипних математичних систем для розв'язання задач елементарної та вищої математики, фізики, графічних відображень та побудови економічних моделей, розробки дидактичних та методичних матеріалів, мультимедійних систем на їх основі для навчання математики, розвиток здатностей до самонавчання та власної рефлексії щодо використання МС у навчально-пізнавальній діяльності та освоєнні професійних модулів.


Викладено питання розвитку окремих галузей промислововсті, розкрито засади технології й організації промислового та сільськогосподарського виробництва. Наведено основні напрямки науково-технічного прогресу в промисловості, розглянуто засади виробництва у чорній і кольоровій металургії, електроенергетиці, паливній (вугільній, нафтовій, газовій), машинобудівній, хімічній, текстильній і харчовій промисловості. Охарактеризовано технологічні процеси в промисловості будівельних матеріалів і лісовій промисловості. Розкрито зміст основних понять тваринництва, описано особливості вирощування овочевих і плодовоягідних культур.

Мета курсу: розширення знань з основного курсу дискретної математики таким важливим розділом, як теорія графів. Досить значна кількість задач, які постають в рамках комп’ютерних наук, можуть бути вдало представлені, а потім і вирішені засобами теорії графів. Особливо важливим є наявність графічної інтерпретації поняття графа, що надає ще більшої зручності, а відтак, і привабливості цій теорії. Розглядаються різні типи графів, їх властивості та алгоритми пошуку в графах.

Мета: формування теоретичних та практичних навичок роботи з комп’ютерною технікою та використання сучасних інформаційних технологій для вирішення різних завдань у професійній діяльності.

Мета курсу: ознайомлення студентів з такими класичними розділами дискретної математики, як теорія множин, відношення, відображення та потужність множин, комбінаторика та булеві функції, які виступають основою багатьох інших курсів математичного, технічного та економічного напрямів підготовки. Вивчаючи дискретну математику, зокрема теорію множин та інші її розділи, студенти знайомляться з сучасною математичною мовою, яка є, як відомо, мовою будь-якої науки.

Мета дисципліни: теоретичне обґрунтування наближених методів чисельного розв’язку прикладних задач математики; проведення оцінки ефективності методів та їх надійності; дослідження на стійкість, збіжність та точність результату.

Цей проект дозволить вчителям інформатики і викладачам комп’ютерних дисциплін виконати навчальне навантаження з теми Інформаційні технології (8 год.) з використанням безкоштовних хмарних сервісів Google Apps for Education, ознайомити учнів із сучасними хмарними сервісами, використати можливості дистанційного навчання, налагодити інтерактивну взаємодію між учнями, вчителями та викладачами нашого університету.

Ви удосконалите свої практичні уміння зі складання тестових завдань на основі основних засад тестології та використовувати платформи для автоматизованого тестування

Ви зможете пройти підвищення кваліфікації і удосконалити свої знання та вміння у сфері розробки та застосування засобів віртуальної наочності у професійній діяльності

Мета курсу: забезпечити підготовку студентів педагогічних вузів до ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій та приклданого програмного забезпечення у навчальному процесі та професійній діяльності. 

Мета дисципліни:

  • ознайомлення з поняттям CSS, областю застосування, принципами побудови каскадних таблиць стилів, використанням CSS на веб-сторінках, способами задання стилів і оформлення окремих елементів;
  • ознайомлення з однією із спеціалізованих мов програмування, а саме JavaScript, яка являє собою гілку фундаментальних технологій web-програмування; за допомогою JavaScript навчитися обробляти події користувацького інтерфейсу і задавати його логіку, забезпечуючи нові можливості при проектуванні і створенні web-сайтів.

Професійне володіння CSS і JavaScript дозволяє створювати інтерактивні web-сторінки із застосуванням мультимедійних ефектів і є невід’ємною частиною підготовки фахівця в галузі комп’ютерних технологій.

Апаратне забезпечення ПК - це дисципліна, що знайомить студентів з основами будови та організацією апаратних засобів сучасних мікропроцесорних систем взагалі та ПК зокрема. В зв'язку з цим завданням дисципліни є ознайомлення студентів з організацією і принципом роботи апаратних засобів мікропроцесорних систем, будовою центрального процесора, взаємодією його складових частин, з принципами обміну інформацією між компонентами інформаційної системи, а також з методами та засобами обміну даними між ПК та зовнішнім середовищем.

Мета курсу: сформувати у студентів (магістрантів) навички ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності за допомогою інноваційних педагогічних технологій, що передбачають самостійну (індивідуальну чи групову) дослідницьку діяльність.